Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 14-09-2014

Ogłoszenia parafialne


Zgromadzeni na Mszy św. mamy szansę po raz kolejny skorzystać z Bożej dobroci, miłości i uczynić nasze życie lepszym i piękniejszym. Zawsze, kiedy z uwagą i pomocą Ducha Świętego wsłuchujemy się w teksty biblijne, wzrasta w nas świadomość tajemnicy miłości Boga. Albowiem tym, co w chrześcijaństwie jest naprawdę wielkie, to możliwość osobistego kontaktu każdego człowieka z Bogiem. Bez prawdy o Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym nie może być wiarygodnej Ewangelii. W Ewangelii św. Jana spotykamy jasny przekaz o konieczności wiary w Ukrzyżowanego Syna Bożego, aby móc osiągnąć życie wieczne i uniknąć potępienia. Przyjmując w Jezusie dar miłości miłosiernej Ojca, człowiek przechodzi z Nim „z życia do życia wiecznego”. Gdy będziemy stać z Maryją pod krzyżem Chrystusa, nie zabraknie nam odwagi do złożenia świadectwa wiary. W dzisiejszą niedzielę ofiary złożone na tace przeznaczone będą na pokrycie kosztów inwestycji parafialnych.


1. Spotkanie z Żywym Różańcem Ojców dzisiaj po Mszy św. o godz. 9:00 w kościele.

2. W środę 17 września przypada rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. W modlitwach pamiętajmy o poległych na Wschodzie.

3. Spotkania w tygodniu:

 z Żywym Różańcem Kobiet w środę po wieczornej Mszy św.

 z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej w środę o godz. 19:30

 druga katecheza przed chrztem w czwartek o godz. 19:00

- z Zespołem „Światełka” w piątek o godz. 16:30

- z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży w piątek po wieczornej Mszy św.

- z ministrantami i kandydatami ze szkoły podstawowej w sobotę o godz. 11:00.

-z Żywym Różańcem dzieci w niedziele po Mszy św. o godz. 11:00

- spotkania z kandydatami do bierzmowania według ustalonego programu, czyli III Klasa grupa 2 z Ks. Szymonem.

4. Za tydzień przed kościołem zbiórka ofiar na Wydział Teologiczny w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Szkoły Katolickie.

5. W tym tygodniu:

- Rozpoczyna się Tydzień Wychowania.

- W środę 17 września – Dzień Golgoty Wschodu.

- W czwartek 18 września przypada święto św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży.

21 września – Dzień Środków Społecznego Przekazu.

6. Do naszej parafii 17 września zostanie przywieziona Replika Krzyża ikony Światowych Dni Młodzieży. Grupa KSM zaprasza młodzież szczególnie przygotowująca się do sakramentu bierzmowania w środę na Mszę św. wieczorną i adorację. Replika krzyża będzie w naszej parafii od 17 do 19 września.

 

Intencje mszalne

14 - 21 września 2014

 

 

 

 

Niedziela 14.09.2014r.

7:00 + Paulinę Sobczak

9:00 + Jana, Zenona, Martę Lachów i zmarłych z rodziny Lachów, Grasiów i Płatków

11:00 + Ks. Ireneusza, Jana, Mariana Greczków

Oporowo 12:15 +

18:00 + Jana, Cecylię Grabarkiewicz i zmarłych z rodziny


Poniedziałek 15.09.2014r.

7:30 + Mariana Sawalę i zmarłych z rodziny

18:00

1) + Zbigniewa Boruszaka w 14 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Boruszaków, Koputów, Winieckich, Greczków i Pelagię Koziczak

2) z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie


Wtorek 16.09.2014r.

7:30 + Józefa Kowalaka i zmarłych z rodziny

18:00 + Mariana Króla i zmarłych z rodziny Michalaków i Królów


Środa 17.09.2014r.

7:30 + Teresę Biedziak i zmarłych z rodziny

18:00 Zbiorowa

1. + Teresę Kaczmarek i zmarłych z rodziny

2. + Ryszarda Grupę i zmarłych z rodziny

3. + Władysława Greczkę i zmarłych z rodziny

4. + Bogdana Adamczaka i zmarłych z rodziny

5. + Krystynę Kubiak i zmarłych z rodziny

6. + Andrzeja Bober w 20 rocznicę śmierci oraz Jana Bober, Stanisławę, Stefana Kucharczyków, Jarosławę i Józefa Kiełbik


Czwartek 18.09.2014r.

7:30 + Różę Kaźmierczak i zmarłych z rodziny

18:00 + Piotra Nadolnego i zmarłych z rodziny


Piątek 19.09.2014r .

7:30 + Adolfa Szałatę i zmarłych z rodziny

18:00 +


Sobota 20.09.2014r.

.7:30 + Józefa Pigulaka i zmarłych z rodziny

18:00 + Elżbietę, Walentego, Feliksa, Józefa Ciebielskich, Bronisłąwę, Mariannę, Stefana, Jakuba, Antoniego Hachujów


Niedziela 21.09.2014r.

7:00 + Piotra Nadolnego i zmarłych z rodziny

9:00 +

11:00 + Ks. Ireneusza, Jana, Mariana Greczków

Oporowo 12:15 +

18:00

1) + Różę Kaźmierczak

2) z okazji 40 rocznicy ślubu Barbary i Jana z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo


CZYTANIA XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

21-09-2014


 

 

 PIERWSZE CZYTANIE

(Iz 55,6–9)


Myśli moje nie są myślami waszymi Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i czło­wiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w prze­baczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY

(Ps 145,2–3.8–9.17–18)


Refren:Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił * i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, * a wielkość Jego niezgłębiona. Pan jest łagodny i miłosierny, * nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, * a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach * i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, * wszystkich wzywających Go szczerze.


DRUGIE CZYTANIE

(Flp 1,20c–24.27a)


Moim życiem jest Chrystus Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez ży­cie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a um­rzeć – to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z Chrys­tusem, bo to o wiele lepsze, a pozostawać w ciele – to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewan­gelii Chrystusowej. Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(Por. Dz 16,14b)


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

(Mt 20,1–16a)


Przypowieść o robotnikach w winnicy Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: »Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam«. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych sto­jących i zapytał ich: »Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?«. Odpowiedzieli mu: »Bo nas nikt nie najął«. Rzekł im: »Idźcie i wy do winnicy«. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: »Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych«. Przyszli najęci około jede­nastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierw­si, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: »Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, któ­rzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to odrzekł jednemu z nich: »Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry«. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi". Oto słowo Pańskie.

 

Początek strony