Małżeństwo

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA 

 • Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
  Sakrament małżeństwaudziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność na drodze do życia wiecznego. Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.

"Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela!” (Mt 19, 4b-6)

 

 • Do istotnych cech małżeństwa należy:
 • jedność,
 • nierozerwalność,
 • otwartość na przyjęcie dzieci.

   

   

  MAL

  • Wymagania formalne i warunki konieczne do spełnienia przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa:
  1. Narzeczeni winni zgłosić się do kancelarii kilka miesięcy przed ślubem, aby zarezerwować termin zawarcia Sakramentu Małżeństwa.
    
  2. Narzeczeni powinni odbyć nauki przedmałżeńskie oraz wziąć udział w spotkaniach w poradni rodzinnej.
    
  3. Niecałe trzy miesiące przed datą ślubu nupturienci powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej celem spisania protokołu przedślubnego.

   4. Narzeczeni przynoszą ze sobą:

  • metryki Chrztu Świętego (pobrane w parafii chrztu; dokument jest ważny sześć miesięcy)

  – z adnotacją o sakramencie bierzmowania,
  – z adnotacją o niezawarciu związku małżeńskiego,
  – w przypadku śmierci współmałżonka – akt zgonu.

  • dowody osobiste,
  • zaświadczenie (3 egzemplarze) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa pobrane z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego (dotyczy ślubu konkordatowego; dokument jest ważny sześć miesiące),
  • świadectwa katechizacji z ostatniej ukończonej klasy,
  • akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny, zgłaszają sentencję wyroku sądowego o rozwodzie,
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • obowiązkowy udział w spotkaniach w poradni rodzinnej.
    
  1. Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania). Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrani na świadków, wcześniej odbyli również sakramentalną spowiedź, aby w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani.
    
  2. Przyszli małżonkowie powinni bezpośrednio po tym zgłoszeniu odbyć spowiedź świętą przygotowującą do sakramentu małżeństwa (na początku spowiedzi należy powiedzieć iż jest to pierwsza spowiedź przedślubna) i drugi raz tuż przed ślubem.
    
  3. Po spisaniu protokołu przedślubnego zostaną wywieszone "zapowiedzi". Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są w sumieniu obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.